WELCOME TO VICI IGAMING PRE-IPO

Härmed inbjuds, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
allmänheten till teckning av aktier i Vici iGAMING AB (publ) i enlighet med villkoren i detta Memorandum. Den 4 juni 2019 beslutade styrelsen för
Vici iGAMING AB (publ) med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, att öka Bolagets aktiekapital med högst 263 157,80 SEK fördelat på högst 1 315 789 aktier.


Samtliga aktier erbjuds till en teckningskurs om 7,60 SEK per aktie och det totala emissionsbeloppet uppgår till högst cirka 10 MSEK.  Bolaget kommer således att tillföras upp till cirka 10 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen innebär att Bolagets aktiekapital kan öka från 500 000 SEK till högst
763 158,80 SEK. Antalet utestående aktier kan samtidigt öka från 2 500 000 stycken till högst 3 815 789 stycken. Utspädningseffekten för de befintliga aktieägare som väljer att inte teckna aktier uppgår därmed till cirka 34 %.

Aktierna beräknas vara registrerade hos Bolagsverket under vecka 28, 2019, vartefter Bolaget avser att ansöka om anslutning till Euroclear Sweden. Därefter kommer leverans av aktier till berörda tecknare att ske. Härmed inbjuds allmänheten att teckna nyemitterade aktier i Vici iGAMING i enlighet med villkoren i Memorandumet.


Memorandumet har upprättats av styrelsen för Vici iGAMING med
anledning av nyemissionen. Styrelsen försäkrar att den har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att
säkerställa att uppgifterna i detta Memorandum, såvitt styrelsen
känner till, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. 


Stockholm den 4 juni, 2019
Vici iGAMING AB (publ)
Styrelsen

PRE-IPO MATERIAL

Generating
profitable
leads to
iGaming
companies 

ABOUT US

01

COMPANY

Vici iGaming AB is a Swedish holding company, owning 100% of Vici iGaming Operations Ltd (under incorporation), located in Malta.

We are building a B2B company, generating profitable leads to the iGaming industry. 

Out vision is to become Europes largest provider of high quality iGaming leads.

02

TEAM

Vici iGaming AB has a highly competent team with digital, financial and iGaming expertice. 

A dedicated an innovative team of 5 industry leading Search Engine Optimization experts, is crucial to execute our vision. The same is our content creators, writing unique content and publishing live video productions.

03

MARKETS

Vici iGaming AB is aiming for all of the European iGaming market. 

We launched our first brand and website aimed for the Norwegian marked in Q1 2019. Soon to follow will be all the Nordic contries, UK and Netherlands.

In 2H 2019 we will aim for Italy, Spain and France.

Creating high value online leads to the iGaming industry
  • Aimed for the European iGaming market

  • Experienced management

  • A team of 5 industry leading Search Engine Optimization experts. Using state of the art technology.

  • Previous success from Google App store 

  • Unique digital multichannel content 

  • Livestream iGaming channels

  • Social media content and activities

  • Building brands through unique content

 
Skjermbilde_redigert_redigert.jpg
 

VICI iGAMING

STRATEGY

THE START

We have spent 6 months analyzing the marked and our
competitors. Some are good, most are not. 
We are now ready with our first brand and website, a result of
all the knowledge we have acquired about the marked and our previous experience.

OUR VISION

Our goal is to be Europes leading provider of leads to iGaming operators. We only use the best people to execute our vision, sourced from all around the world as leaders in each of their fields.

TECHNOLOGY & CONTENT

We will make the first website the best out there, and then roll out through Europe. Along with technology, CONTENT will be a key success factor.  We have engaged top writers with many years experience in the iGaming industry to write quality content, with guidelines from our SEO-experts.
We will produce live video content in several digital channels from Q2 2019

 

OUR

PARTNERS

 

STAY IN TOUCH

SEND US A MESSAGE

VICI

iGAMING AB

LINKS
ABOUT

contact@viciigaming.se 

Tel: (0047) 908 71 000

Vici iGaming AB
Kungsgatan 8
111 43 Stockholm